اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ابلاغ قانون “تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” توسط معاونت بازگانی داخلی وزارت صمت

ابلاغ قانون “تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” توسط معاونت بازگانی داخلی وزارت صمت

جهت اطلاع و بهره برداری اعضای محترم اعلام می گردد که معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره 60.3018881 مورخ 98.11.13 ، قانون “تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” که در تاریخ 98.06.11 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده را ابلاغ نموده است. به پیوست تصویر نامه مذکور و ضمائم آن ایفاد می گردد.

ذیلا میتوانید به پیوست اسناد مربوطه را بازدید فرمایید

دبیرخانه اتحادیه