اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اتاق مشترک ایران و عمان، به هیچ شخص یا شرکتی نمایندگی ثبت شرکت در عمان نداده است

اتاق مشترک ایران و عمان، به هیچ شخص یا شرکتی نمایندگی ثبت شرکت در عمان نداده است

جهت اطلاع اعضای محترم اتحادیه تصویر نامه شماره 99/625 مورخ 1399/10/24 اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در خصوص رد ادعای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص ارائه خدمات ثبت شرکت، سرمایه گذاری، خدمات مشاوره تجاری و بازرگانی و… به نمایندگی از اتاق موصوف جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.


دبیرخانه اتحادیه