اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بازوى مشورتى و کارشناسى بانک کشاورزى

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بازوى مشورتى و کارشناسى بانک کشاورزى

در دیدار رئیس و اعضاى هیئت مدیره و دبیرکل اتحادیه با آقاى دکتر خدارحمى رئیس محترم بانک کشاورزى که در روز یکشنبه هشتم تیرماه نود و نه در دفتر ریاست بانک کشاورزى انجام شد ضمن تقدیر از خدمات و همراهى هاى بانک کشاورزى با فعالان زنجیره صنعت تولیدو بازار آبزیان کشور درخواست هایى مبنى بر افزایش سهم شیلات از سرمایه گذارى بانک کشاورزى و تخصیص منابع اعتبارى بیشتر با شرایط پرداخت سهل مطرح شد. همچنین با اشاره به نقش و وظائف اتحادیه و جایگاه آن نزد نهادهاى حاکمیتى درخواست شد که در زمینه تشخیص اولویت ها، اهلیت و توان متقاضیان و نیز ارزیابى هاى کارشناسى و برخى نظارت ها اتحادیه به عنوان امین و مشاور بانک شناخته شود.

آقاى دکتر خدارحمى ضمن استقبال از این پیشنهاد و توجه به سایر دیدگاه هاى ارائه شده ، به مدیران بانک ماموریت دادند برنامه عملیاتى تحکیم این ارتباطات را تدوین و اجرا نمایند.
مشروح گزارش این ملاقات مهم در بولتن خبرى شماره ۶٨ ارائه خواهد شد.