اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی به اعضای محترم در خصوص “ابلاغیه اصلاحات کتاب صادرات و واردات 1400”

اطلاع رسانی به اعضای محترم در خصوص “ابلاغیه اصلاحات کتاب صادرات و واردات 1400”

با سلام
“ابلاغیه اصلاحات کتاب صادرات و واردات 1400” منضم به تصویب نامه شماره 156704/ت58490هـ مورخ 1399.12.28 هیئت محترم وزیران و جداول مربوطه، جهت اطلاع ارسال می گردد.