Loading…

اطلاع رسانی یک اقدام ارزنده در جهت شفاف سازی تشکل ها

هیئت نظارت راهبردی تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب نمود که داشتن کارت عضویت یا کارت بازرگانی اتاق برای همه اعضای تشکل های عضو اتاق الزامی است و مجامعی که با رعایت این شرط تشکیل می گردد مورد تایید معاونت تشکل ها قرار خواهد گرفت. متن ابلاغیه معاونت تشکل ها ی اتاق به پیوست می باشد.