Loading…

بازدید دبیر کل اتحادیه از مرکز تولید میگوی عاری از بیماری در بوشهر

بازدید آقای دکتر خدایی دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران از مرکز ملی تولید میگوی عاری از بیماری پژوهشکده میگوی کشور.بوشهر
سوم اردیبهشت ماه ۹۷

ذیلا می توانید گزارشی کوتاه بصورت تصویری از این بازدید ببینید