اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

برنامه تلویزیونی باید ها و نبایدهای صنعت میگو را با شرکت دبیر اتحادیه ببینید

برنامه تلویزیونی باید ها و نبایدهای صنعت میگو را با شرکت دبیر اتحادیه ببینید

در مورخ 24 دی ماه 99 درشبکه آموزش سیما با همکاری سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ای علمی و مفید تدارک شده که با حضور آقایان دکتر علی اکبر خدایی دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران و مهندس کامران حاجب نژاد کارشناس تکثیر و پرورش میگوی سازمان شیلات ایران از ساعت 19:15 لغایت 20:00 برگزار گردید. شما عزیزان که نتوانسته اید به هر دلیل برنامه را زنده بیننده باشید، میتوانید از این صفحه در وبسایت اتحادیه آن را به تماشا بنشینید.