اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

برگزارى جلسه هماهنگى پروژه پیاده سازى و اجراى ساختار سامانه جامع ثبت اطلاعات و کد رهگیرى صید و فراورى و صنایع تبدیلى آبزیان

برگزارى جلسه هماهنگى پروژه پیاده سازى و اجراى ساختار سامانه جامع  ثبت اطلاعات و کد رهگیرى صید و فراورى و صنایع تبدیلى آبزیان

با حضور خانم ها مسعودى نژاد از شرکت طراحى سامانه تار و نعمتى نماینده سندیکاى صنایع کنسرو و آقایان دکتر گلشاهى دکتر خدایى و مهندس شریعتى در روز یکشنبه ١۴ اردیبهشت از ساعت ١٣ تا ١۶:٣٠ در دفتر اتحادیه برگزار شد. در این جلسه سند اول با عنوان سند مفهومى ثبت نام کاربران سامانه به تفصیل مورد بررسى قرار گرفت و بخ تصویب نهایى رسید.

سه سند دیگر شامل “سند مفهومى عملیات شناور و صیاد” ، ” سند مفهومى عملیات عامل” و ” سند مفهومى عملیات کارخانجات فراورى، کنسرو و سردخانه ها معرفى و بررسى آن به جلسه بعد موکول شد.

ذیلا می توانید گزارش کوتاهی بصورت تصویری از جلسه ببینید