اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

برگزاری جلسه ” بررسی نهایی میزان مصرف روزانه آبزیان در سبد غذایی۱۴۱۰”

برگزاری جلسه ” بررسی نهایی میزان مصرف روزانه آبزیان در سبد غذایی۱۴۱۰”

برگزاری جلسه ” بررسی نهایی میزان مصرف روزانه آبزیان در سبد غذایی۱۴۱۰”

جلسه مذکور با دعوت آقای دکتر زند مشاور وزیر و دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش بنیان کشاورزی و غذا و با حضور آقای دکتر خون میرزایی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات، آقای دکتر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی، آقای دکتر حسین زاده رئیس مرکز آمار، آقای مهندس مجتبوی دبیرکل اندیشکده توسعه پایدار آبزیان، آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، آقای دکتر خدایی دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، آقای دکتر شریف روحانی نماینده کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار آبزیان، آقای دکتر زارع فیض آبادی نماینده آقای دکتر کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر صالحی مشاور وزیر جهاد کشاورزی، خانم دکتر عبدالهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، آقای دکتر زارع فیض آبادی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، آقای دکتر رفیعی پور مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی در حال برگزاری است.​