بارگذاری…

تاریخچه اتحادیه

مروري بر خاطرات قديمي و نيز اسناد و مدارك موجود در دفتر اتحاديه يادآوري تلاش دوستان و همكاران عزيزي كه در شكل گيري و تداوم فعاليت اتحاديه صادركنندگان آبزيان ايران نقش اساسي داشته اند را تداعي مي كند. اتحاديه اي كه به همت جمعي از پيشكسوتان و علاقه مندان صنعت فرآوري و صادرات آبزيان پس از تشكيل جلسات متعدد در مورخ ۷۶/۳/۲۷ تحت شماره ۹۵۳۷ در اداره ثبت موسسات غيرتجاري به ثبت رسيده و نهايتاً در چهارم اسفند ماه ۷۶ آقايان محسن قرايي، خسرو كلهري، امان ا... حيات داودي ، محسن  مشكين آذريان ، و قاسم بادمهر به عنوان اولين اعضاي هيئت مديره آن انتخاب گرديدند. نخستين رئيس هيئت مديره اتحاديه آقاي محسن قرايي و نخستين دبيركل آقاي محسن مشكين آذريان بودند.

خسرو کلهری

امان ا… حیات داوودی

با توجه به ضرورت ساماندهي تشكل هاي اقتصادي در اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران ، اتحاديه ما به عنوان يكي از پيشگامان اين موضوع با تغيير اساسنامه خود در مجمع عمومي مورخ ۷۸/۹/۱۷ زمينه عضويت در اتاق ايران را فراهم نمود .
دومين هيئت مديره اتحاديه
را آقايان قرايي ، كلهري ، سيد محمود موسوي ، محمدرضا حسيني ، محمد حسين نيك پي ، حسين زارعي ، امير شاه حسيني و امان ا.. حيات داودي به عنوان اعضاي اصلي و علي البدل تشكيل دادند و آقاي مشكين نيز دبير كل اتحاديه بودند .

سرانجام در پي جلسه مجمع عمومي مورخ ۸۰/۱۰/۲۳ كه در حكم تاسيس مجدد رسمي اتحاديه بود، اتحاديه صادركنندگان تحت شماره ۱۵۴ موفق به اخذ پروانه ثبت و فعاليت تشكل هاي اقتصادي از اتاق گرديد.

در همين مجمع ، سومين هيئت مديره اتحاديه انتخاب گرديد كه به ترتيب آقايان مشكين آذريان ، حسين زارعي ، غلامرضا منصوري دارا ، محمدرضا خداكرمي و حامد شاهرخي به عنوان اعضاي اصلي و آقايان سيدكاظم هاشميان و سيد كرامت حسيني به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند و آقايان اميرشاه حسيني و سيد عبدا... اميني هم به عنوان بازرسان اصلي و علي البدل اتحاديه تعيين شدند.

محمد رضا حسینی

ناصر مشکین آذریان

امیر شاه حسینی

در اين دوره آقاي مشكين به عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب گرديدند و در ابتدا سمت دبيركلي را نيز داشتند كه پس از مدت كوتاهي آقاي فريبرز شعبانيان دبيركل اتحاديه شدند و در انتهاي دوره نيز سمت دبيركلي به آقاي دكتر مصطفي معصوم محول گرديد .

چهارمين دوره هيئت مديره منتخب مجمع عمومي مورخ ۸۳/۱۰/۲ بود كه در اين دوره آقايان هاشم ستوده ، هادي سنگانيان ، غلامرضا منصوري دارا ، حسين زارعي و حامد شاهرخي اعضاي اصلي و محسن مشكين آذريان و محمد رضا خداكرمي اعضاي علي البدل هيئت مديره گرديدند . همچنين آقاي اميرشاه حسيني بازرس اصلي و محسن يزدان پرست بازرس علي البدل شدند . آقاي هاشم ستوده به عنوان رئيس هيئت مديره و آقاي مصطفي معصوم تبريزي در سمت دبيركل ابقا گرديدند كه پس از مدتي به دليل ركود فعاليت ها و بروز مشكلات متعدد كه به تعطيلي دفتر اتحاديه انجاميد ، مطابق تصميم جلسه مورخ ۸۴/۹/۳۰ آقاي هادي سنگانيان نائب رئيس اتحاديه با حفظ سمت به عنوان دبيركل اتحاديه قبول مسئوليت نمودند و با انتقال دفتر اتحاديه به دفتر ايشان ، زمينه حفظ هويت و فعاليتهاي اتحاديه فراهم آمد .

هادي سنگانيان

هاشم ستوده

پنجمين دوره هيئت مديره در جلسه مجمع عمومي مورخ ۸۶/۷/۲۶ تعيين شد . در اين مجمع علاوه بر آن كه اصلاحاتي در اساسنامه اتحاديه ايجاد شد ، آقايان حسن احمدي ، هادي سنگانيان ، محمد علي عصار ، حسين زارعي و بختيار مقصودي به عنوان اعضاي اصلي و محسن قرايي و هاشم ستوده به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره انتخاب شدند و آقاي امير شاه حسيني به عنوان بازرس اصلي و قاسم بادمهر به عنوان بازرس علي البدل تعيين گرديدند . آقاي هادي سنگانيان در اين دوره هم به عنوان رئيس هيئت مديره و هم در سمت دبيركل اتحاديه فعاليت نمودند تا اين كه با بهبود وضعيت اتحاديه و اجاره دفتر جديد در خيابان علامه جنوبي به موجب صورتجلسه مورخ ۸۷/۴/۸ هيئت مديره مسئوليت دبيركلي اتحاديه را به آقاي ابراهيم خطيبي سپردند .

به لحاظ توسعه فعاليت ها و ضرورت مشاركت افراد بيشتر ، اعضاي اتحاديه در جلسه مجمع عمومي مورخ ۸۸/۱۱/۱۸ با پيشنهاد افزايش تعداد افراد هيئت مديره از پنج نفر يه هفت نفر موافقت كردند و بدين ترتيب در ششمين دوره تركيب هيئت مديره با حضور آقايان هادي سنگانيان ، هاشم ستوده ، حسين زارعي ، حسن احمدي جزني ، مهرداد بازرگان ، بختيار مقصودي و حامد شاهرخي به عنوان اعضاي اصلي و محسن قرايي و مرتضي ترك آبادي به عنوان اعضاي علي البدل شكل گرفت . آقايان امير شاه حسيني و محمد حاج قرباني نيز به عنوان بازرسين اصلي و علي البدل انتخاب شدند . در اين دوره ابتدا آقاي هادي سنگانيان رياست هيئت مديره را بر عهده داشتند و سپس اين مسئوليت به هاشم ستوده سپرده شد و آقاي فريبرز شعبانيان نيز براي دومين بار مسئوليت دبيركلي اتحاديه را بر عهده گرفتند كه پس از حدود ده ماه جاي خود را به آقاي علي اكبر خدايي سپردند .

بابك بخت جو

بختیار مقصودی

محمد علی عصار

حسن احمدی

هفتمين دوره فعاليت هيئت مديره از خرداد ماه ۱۳۹۱ آغاز گرديدكه تا ۷ بهمن ۱۳۹۳ ادامه يافت. منتخبين اين دوره هيئت مديره با مشاركت قاطبه اعضا در مجمع عمومي مورخ ۹۱/۳/۱۰ تعيين گرديدند كه آقايان هادي سنگانيان ، حسين زارعي ، حسن احمدي جزني ،‌بابك بخت جو ، ابراهيم خطيبي ، غلامعباس حياتي و مهرداد بازرگان به عنوان اعضاي اصلي و حامد شاهرخي و محسن قرايي اعضاي علي البدل آن مي باشند . آقاي اميرشاه حسيني هم به پشتوانه حمايت و اعتماد اعضا همچنان در سمت بازرس اصلي قرار دارند و آقاي محسن دلكش بازرس علي البدل مي باشند. در اين دوره رياست هيئت مديره بر عهده آقاي هادي سنگانيان قرار داشت و آقاي علي اكبر خدايي نيز همچنان دبيركل اتحاديه بودند .

هشتمين دوره هيئت مديره با برگزاری مجمع مورخ ۹۳/۱۱/۷ آغاز گرديد وتا ۲۶ تیر ۹۶ ادامه یافت. در اين دوره آقايان هادی سنگانيان، حسن احمدی جزنی، حسين معصومی، مهردادبازرگان، جهانشاه سلطانعلی ، غلامعباس حياتی و امير شهرياری اعضاي اصلي و صالح اديبزاده و مرتضي ترك آبادي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند. آقای ابراهیم خطیبی بازرس اصلی و مرتضی دشتی نژاد بازرس علی البدل تعیین شدند و آقای علی اکبر خدایی در این دوره هم سمت دبیرکلی اتحادیه را بر عهده داشتند.

هادی سنگانیان

رئیس هیئت مدیره

حسن احمدی جزنی

نائب رئیس هیئت مدیره

جهانشاه سلطانعلی

خزانه دار

حسین معصومی

عضو هیئت مدیره

امیر شهریاری

عضو هیئت مدیره

مهرداد بازرگان

عضو هیئت مدیره

غلامعباس حیاتی

عضو هیئت مدیره

نهمین دوره هیئت مدیره اتحادیه منتخب مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ است که با حضور قاطع بیش از چهار پنجم اعضا تشکیل شد و با تغییر نام اتحادیه به "اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران" آقایان جهانشاه سلطانعلی ، امیر شهریاری ، حسین معصومی ، هادی سنگانیان ، حسن احمدی جزنی ، صالح ادیبزاده و مهرداد بازرگان اعضای اصلی و آقایان حسنعلی دیانی و داود نوری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند . همچنین آقای ابراهیم خطیبی مجدداً به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حاج قربانی به عنوان بازرس علی البدل اتحادیه تعیین گردیدند . هیئت مدیره دوره نهم مجدداً آقای علی اکبر خدایی را در سمت دبیرکلی ابقاء نمود.

حسین معصومی

رئیس هیئت مدیره

هادی سنگانیان

نائب رئیس اول

مهرداد بازرگان

نائب رئیس دوم

جهانشاه سلطانعلی

خزانه دار

حسن احمدی جزنی

عضو هیئت مدیره

صالح ادیب زاده

عضو هیئت مدیره

امیر شهریاری

عضو هیئت مدیره

اين سابقه نشان مي دهد تاكنون ۲۶ نفر در دوره هاي مختلف به عنوان عضو اصلی هيئت مديره اتحاديه انتخاب شده اند كه آقايان حاج حسين زارعی و هادی سنگانیان با شش بار دارای بيشترين سابقه حضور در هيئت مديره اتحاديه مي باشند و پس از آنان آقايان حسن احمدي جزني با پنج دوره و مهردادبازرگان با چهار بار عضويت قرار دارند. در طي اين دوره بیست ساله ، اتحاديه داراي شش دبيركل بوده كه آقايان علی اكبر خدايی و ناصر مشكين آذريان به ترتیب با چهار و سه بار مسئوليت در اين زمينه ركورد دار هستند.