این سابقه نشان می دهد تاکنون ۲۹ نفر در دوره های مختلف به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه انتخاب شده اند که آقایان حاج حسین زارعی و هادی سنگانیان با شش بار دارای بیشترین سابقه حضور در هیئت مدیره اتحادیه می باشند و پس از آنان آقایان حسن احمدی جزنی با پنج دوره و مهرداد بازرگان با چهار بار عضویت قرار دارند. در طی این دوره بیست و دو ساله ، اتحادیه دارای شش دبیرکل بوده که آقای علی اکبر خدایی و ناصر مشکین آذریان به ترتیب با شش و سه بار مسئولیت در این زمینه رکورد دار هستند.