اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

تداوم جریان صادرات آبزیان به تمام قاره های دنیا علیرغم همه مشکلات

تداوم جریان صادرات آبزیان به تمام قاره های دنیا علیرغم همه مشکلات

رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با بیان اینکه چین و کشورهای جنوب شرق آسیا، بزرگترین بازار صادراتی آبزیان ایران را تشکیل می‌دهند، گفت: دومین مقصد صادرات آبزیان ایران کشور عراق است که بیش از 35 هزارتن از ایران واردات داشته است.

ادامه مقاله را از طریق اکسپورتنا بخوانید