اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

حضور در وبینار فرصت های سرمایه گذاری و توسعه صادرات ایران و پرتغال: ارائه گزارش از ظرفیت ها و توانمندی ها توسط آقای دکتر خطیبی

حضور در وبینار فرصت های سرمایه گذاری و توسعه صادرات ایران و پرتغال: ارائه گزارش از ظرفیت ها و توانمندی ها توسط آقای دکتر خطیبی

پیرو دعوت رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از این اتحادیه و اتحادیه های خشکبار و میوه، جهت حضور در وبیناری با عنوان “زمینه های توسعه همکاری های اقتصادی ایران و پرتغال” و با هدف معرفی پتانسیل های صادراتی کشور، هیئت مدیره از آقای دکتر خطیبی درخواست نمود که با حضور در این وبینار به ارائه سخنرانی بپردازند. ایشان  در روز دوشنبه 99/12/04 در این وبینار حضور فعال یافتندو با ارائه یک سخنرانی تاثیرگذار و جامع به معرفی فرصت های ایران؛ امکانات پرورش و صادرات پرداختند. ایشان از طریق این فایل که به زبان انگلیسی تهیه و ارائه شد، ظرفیت ها و توانمندی های صنعت و میگوی ایران را آقای دکتر خطیبی ارائه داده و در پرسش و پاسخ هم به تشریح توانمندی های کشور در زمینه تولید خاویار، ماهی در قفس، ماهیان سردابی و گرمابی و نیز آمار ها و بازارهای صادراتی آبزیان ایران پرداختند که مورد توجه تجار پرتغالی قرار گرفت.