Loading…

حمایت اتاق بازرگانی و تخصیص یارانه صادراتی به صادرات ماهی قزل آلا

حمایت اتاق بازرگانی از درخواست های اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران جهت تخصیص یارانه صادرات به صادرات ماهی قزل آلا

در پی ارائه گزارش اتحادیه در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی که مورد استقبال اتاق قرار گرفت تقاضاهای مطرح شده اتحادیه در خصوص انجام پروژه ” مطالعات ظرفیت های کمی و کیفی صادرات ماهی قزل الا ” و نیز ” تخصیص یارانه صادرات ماهی قزل آلا جهت ایجاد مزیت رقابتی با رقبا ” مورد تایید قرار گرفت. در این راستا نامه ای از سوی اتاق تهران به آقای خسرو تاج ریاست سازمان توسعه تجارت ایران تنظیم و از آن سازمان خواسته شده که این دو خواسته در اولویت برنامه های سازمان توسعه تجارت قرار گیرد.