اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

خبر خوب برای صادرات آبزیان ایران: آغاز اعتبار بخشی آزمایشگاه مرجع توسط اتحادیه اروپا

خبر خوب برای صادرات آبزیان ایران: آغاز اعتبار بخشی آزمایشگاه مرجع توسط اتحادیه اروپا

خوشبختانه با پیگیری مداوم و همکاری مستحکم و مستمر میان دفتر اموربین الملل و سازمان های تخصصی  سازمان دامپزشکی و اتحادیه تولید وتجارت آبزیان ایران برنامه سفر و بازدید کارشناسی دو تن از کارشناسان مسئول بخش بهداشت آبزیان اتحادیه اروپا از امکانات آزمایشگاهی مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور برای روزهای 19 تا 26 فوریه (1 تا 8 اسفند ماه) تنظیم شده و با انجام این سفر، مقدمه اعتبار بخشی آزمایشگاه مرجع فراهم شده است. بدین طریق این امکان بوجود خواهد آمد که از ارسال نمونه ها به خارج از کشور جلوگیری شده و نمونه برداری ها در داخل کشور مورد آزمایش قرار گیرد.

اهمیت این موضوع در آن است که علاوه بر ارتقای اعتبار بین المللی سازمان دامپزشکی و جلوگیری از خروج سالانه بیش از 400 هزار یورو ارز از کشور، ریسک تأمین و انتقال پول و متعاقب آن مخاطرات همیشگی تعلیق ایران از فهرست مجاز صادرات آبزیان به اتحادیه اروپا برای همیشه منتفی می گردد.

لازم به ذکر است که اتحادیه طی چند سال گذشته با مشارکت تحسین برانگیز اعضای خود در تأمین حدود 200 هزار یورو مشارکت داشته و تا کنون مانع از بروز تحقق مخاطرات یاد شده گردیده است.

همچنین در طی این سفر که هم آزمایشگاه مورد بازدید فنی قرار خواهد گرفت و هم مذاکرات کارشناسی صورت انجام خواهد شد آقای دکتر خطیبی تبار عضو هیئت مدیره و مسئول ارتباطات بین المللی اتحادیه هم همراهی لازم را کنار مدیران و کارشناسان سازمان دامپزشکی خواهد داشت.

لازم است مراتب قدردانی و تشکر خود از پیگیری دفتر سازمان های تخصصی و بین المللی سازمان دامپزشکی و معاونت بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و نیز همکاری ارزشمند وزارت امور خارجه در این زمینه را اعلام نمائیم.