اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

درخواست ارسال مستندات و مدارک مربوط به ضرر وزیان ناشی از تحریم

درخواست ارسال مستندات و مدارک مربوط به ضرر وزیان ناشی از تحریم

درخواست ارسال مستندات و مدارک مربوط به ضرر وزیان ناشی از تحریم

حسب اعلام معاون محترم استان ها و تشکل های اتاق ایران (تصویر پیوست) برای رسیدگی به پرونده های امور بین الملل مرتبط با تاثیرات تحریم های ظالمانه آمریکا بر فعالیت های برون مرزی فعالان اقتصادی لازم است شرکت ها و تجار نسبت به ارسال مستندات مربوطه برای اتاق ایران (و یا اتحادیه) اقدام نمایند.

دبیرخانه اتحادیه

این خبر شامل یک پیوست است