اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

درخواست از اعضا جهت ارسال اطلاعات تکمیلی هزینه های آزمایشات دامپزشکی

درخواست از اعضا جهت ارسال اطلاعات تکمیلی هزینه های آزمایشات دامپزشکی

احتراماً همان گونه که مطلع می باشید و طی مکاتبات مکتوب نیز به اتحادیه منعکس نموده اید اخیراً هزینه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های دامپزشکی بصورت چشمگیر و غیرطبیعی تا حد چند برابری افزایش داشته و همکاران محترم از این بابت خواستار رسیدگی و بررسی موضوع شدند.

پیرو همین موضوع علاوه بر طرح مسئله به صورت شفاهی با ریاست محترم سازمان دامپزشکی، طی مکاتبه ای رسمی به این امر اعتراض شد و راهکارهایی نیز پیشنهاد گردید. درخواست اتحادیه(متن پیوست) به بخش های مختلف سازمان اعم از دفاتر قرنطینه، نظارت، دارو و درمان و مرکز تشخیص ارجاع و جلسه ای داخلی در دفتر ریاست سازمان با حضور معاونین و مدیران کل مربوطه در مورخ 99.03.20 برگزار و مقرر شد که تا پایان خرداد ماه جاری با کسب نظر اتحادیه و فعالان صنف مشکل مرتفع گردد.

دراین راستا طی رایزنی دبیرکل اتحادیه و مسئولین سازمان در روز شنبه 99.03.24 موارد ذیل مطرح و مقرر شد که اطلاعات تکمیلی در اسرع وقت برای سازمان ارسال گردد:

1) باتوجه به بند اول پیشنهاد اتحادیه (اثربخشی نقش دامپزشکان شاغل در واحدهای فرآوری) ضمن تایید اصل پیشنهاد مقرر شد با توجه به آن که اجرای این درخواست منوط به وجود مستندات و مدارک در طی دوره فعالیت واحد می باشد، لذا کارخانجات فرآوری که دارای آزمایشگاه بوده و مطابق نظامنامه آزمایشات جاری شامل تست های باکتریایی، فلزات سنگین، TVN و … را انجام می دهند و مستندسازی می کنند مشمول این پیشنهاد قرار گیرند.
لذا شایسته است واحدها نسبت به تجهیز آزمایشگاه در واحدهای خود جدیت به خرج داده و از این مزیت بهره برداری نمایند.

2) در خصوص عدم انجام آزمایش های غیر ضرور پاسخ سازمان این است که برای محموله های دریایی به هیچ وجه آزمایش مالاشیت گرین ضروری نیست و در سایر موارد، نمونه برداری و آزمایش مطابق ضوابط EC و یا درخواست کشورهای واردکننده صورت می گیرد و چنانچه در این زمینه پیشنهاد دقیق و مشخصی وجود دارد قابل بررسی خواهد بود.
لذا تقاضا می گردد موارد پیشنهادی برای حذف یا کاهش نمونه برداری ها به صورت مشخص و در اسرع وقت به دبیرخانه اتحادیه ارسال تا نسبت به انعکاس آن در جلسه جمع بندی ارائه گردد.

3) در خصوص نرخ تعرفه، سازمان مدعی است که نرخ تعرفه های رسمی اعلام شده توسط نظام دامپزشکی آزمایشگاه های خصوصی در سال جاری نسبت به سال گذشته تفاوت چشمگیری ندارد و چنانچه مبالغی مازاد بر نرخ مصوب اخذ شده است اعلام گردد تا با متخلف برخورد شود.
بر این مبنا خواهشمند است همکاران محترم مستندات لازم را طبق جدول ذیل و مستند به اعلام آزمایشگاه به دبیرخانه اتحادیه منعکس نمایند تا اقدام بعدی قابل پیگیری باشد.