اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

سالنامه آماری شیلات ایران سال 92-97

سالنامه آماری شیلات ایران سال 92-97
کاری از معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع دفتر برنامه ریزی و بودجه گروه برنامه ریزی و آمار فهرست مطالب شماره صفحه توضیحات ضروری 10 تعاریف استاندارد شده واژه های شیالتی 12 فصل اول : تولید و مصرف آبزیان تولید انواع آبزیان در کشور 18 آب های جنوب صید آب های جنوب کشور به تفکیک نوع صید 19 صید استان خوزستان 20 صید استان بوشهر 21 صید استان سیستان و بلوچستان 22 صید استان هرمزگان 23 آب های شمال صید آب های شمال کشور به تفکیک نوع صید 24 صید استان گیالن 25 صید استان مازندران 26 صید استان گلستان 27 آبزی پروری تولید آبزی پروری به تفکیک گروه گونه ای 28 تولید میگوی پرورشی)آب شور( به تفکیک استان 29 تولید میگوی پرورشی)آب شیرین( به تفکیک استان 30 برداشت از منایع آبی طبیعی و نیمه طبیعی به تفکیک استان 32 میزان تولید ماهیان سردابی به تفکیک استان 34 میزان تولید ماهیان گرمابی به تفکیک استان 36 میزان تولید آبزی پروری به تفکیک استان 38 میزان تولید ماهیان زینتی به تفکیک استان 40 تولید انواع بچه ماهی و میگو 42 تولید انواع بچه ماهی و میگو برای رهاسازی 43 میزان مصرف سرانه انواع آبزیان 44 میزان گرم پروتئین مصرفی آبزیان 44 فصل دوم : امکانات تولید تعداد مزارع پرورش ماهی و میگو 46 مساحت مزارع پرورش ماهی و میگو 47 تعداد شاغلین زیربخش شیالت 48 تعداد شناورهای ناوگان ماهیگیری 49 تعداد شناورهای ماهیگیری جنوب 50 تعداد شناورهای ماهیگیری شمال 51 تعداد تعاونی های ماهیگیری 52 تعداد تعاونی های ماهیگیری جنوب 53 تعداد تعاونی های ماهیگیری شمال 54 فصل سوم : سرمایه گذاری، صادرات، صنایع شیالتی و قیمت آبزیان سرمایه گذاری انجام شده در زیربخش شیالت 56 ارزش صادرات انواع آبزیان و محصوالت شیالتی 57 مقدار صادرات انواع آبزیان و محصوالت شیالتی 57 تعداد واحدهای صنایع شیالتی 58 ظرفیت واحدهای صنایع شیالتی 58 میانگین قیمت عمده فروشی برخی ماهیان شمال 59 میانگین قیمت عمده فروشی ماهیان پرورشی 60 میانگین قیمت عمده فروشی برخی ماهیان جنوب 61 میانگین قیمت خرده فروشی برخی ماهیان شمال 62 میانگین قیمت خرده فروشی ماهیان پرورشی 63 میانگین قیمت خرده فروشی برخی ماهیان جنوب 64 برای مشاهده نوشته ابتدا باید وارد سایت شوید.