Loading…

سخن هفته تیر ۹۶ شماره۲

از یکی از بزرگان صادرات کشور که در عرصه صادرات پوست و روده از فحول حساب می شود نقل است که صادرات پوست و روده ایران سابقه اي ۱۰۰ساله دارد و جالب است که در همان صد سال پیش، ایران % ۲۵ سهم صادرات این محصول را در جهان داشته است.

 

این براي ما و احتمالاً بسیاري دیگر از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است.از ایشان سؤال شد که اینک وضع چگونه است؟ فرمودند متاسفانه ما امروزه علیرغم این پیشینه درخشان، محلی از اعراب در بازار جهانی نداریم! هم ایشان می گفتند که در هنگام فروپاشی شوروي سابق در اوایل دهه ،۹۰کشور ترکیه چیزي به نام صنعت چرم نداشت و با استفاده از فرصت ایجاد شده و چند اقدام مهم، امروزه حتی ایتالیا را به چالش کشیده است.

مهمترین اقدامی که دولت ترکیه انجام داد رفع و رجوع قوانین زائد و قواعد دست و پا گیري بود که به یکباره جهش تولید و صادرات این کشور را در پی داشت. حال دلیل این که چراما جایگاهمان در صادرات پوست و روده و فرش و امثالهم را هر روزه بیشتر از پیش از دست می دهیم به خوبی مشخص است؛ حاکمیت در کشور ما به معناي عام )دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادها، بانک ها و دقیقاً خلاف این جریان روان سازي حرکت می کنند و علیرغم تلاش هایی که انجام می شود و تاکیدات مقام معظم رهبري و حمایت هاي رئیس جمهور و برخی از وزرا و نمایندگان مجلس و …. نتیجه هیچ است! یعنی هر روز قفل جدیدتري بر تولید و تجارت زده می شود.

در بولتن شماره ۴۲ اتحادیه آبزیان گزارش جلسه در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي را خواهیم خواند که چگونه سازمانها بر سر ایفاي نقش بیشتر با هم رقابت دارند و آن چیزي که مطرح نیست اعتماد به مردم و قایل شدن نقش و جایگاه تشکل ها در روان سازي امور است.