اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

شیوع بیماری ویروسی KHV کپورماهیان در مزارع عراق و اجرای برنامه مراقبت ملی در مزارع پرورش کپور ماهیان کشور

شیوع بیماری ویروسی KHV کپورماهیان در مزارع عراق و اجرای برنامه مراقبت ملی در مزارع پرورش کپور ماهیان کشور

قابل توجه پرورش دهندگان محترم کپور ماهیان سراسر کشور

به پیوست نامه شماره 46167 مورخ 99.09.01 سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با شیوع مجدد بیماری ویروسی KHV کپورماهیان در مزارع پرورشی کشور عراق به اطلاع میرسد. از آنجائیکه این بیماری در زمرۀ بیماری¬های اخطار کردنی و مهم سازمان جهانی بهداشت دام می باشد، توجه پرورش دهندگان محترم را به برنامه ملی مراقبت بیماری KHV و نیز دستورالعمل طرح اضطراری کنترل و پیشگیری بیماری KHV سازمان دامپزشکی (هر دو در سایت سازمان قابل دستیابی است) جلب نموده و نسبت به تشدید اقدامات امنیت زیستی در مزارع پرورشی و رعایت دستورات بهداشتی در مراودات احتمالی تجاری با کشور عراق تاکید لازم را می نماید.

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران