اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399

فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399

اعضای محترم اتحادیه

باسلام
احتراما به اطلاع می رساند” فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399″ اعلامی توسط سازمان ملی استاندارد ایران به شماره نامه 57071 مورخ 1399.03.26، به آدرس www.isiri.gov.ir قسمت ارزیابی انطباق خدمات، کالاهای داخلی، صادراتی و وارداتی / حوزه صادرات و واردات قابل رویت می باشد.