Loading…

مذاكرات تجاری جدى و موفق بخش خصوصی ایران و عمان در حوزه شیلات

در ادامه سفر هیات شیلاتی بخش خصوصی ایران به كشور عمان ، نشست تجار بخش خصوصى دو کشور در اتاق عمان برگزار آر شد.
هيئت شيلاتى بخش خصوصی ایران متشكل از اعضاى صاحبنام اتحاديه که به منظور آشنایی با بازار و زمینه های سرمایه گذاری مشترک به مسقط سفر کرده امروز با همتایان عمانی خود، همایشی مشترک را در اتاق عمان برگزار کردند.

در این همایش دو هیات ایرانی و عمانی به تشریح پتانسیلهای شیلاتی کشور خود پرداختندو بازمینه کاری یکدیگر آشنا شدند و سپس در جلسه B2B شرکت کردند
همچنین اين هیات با حضور در صلاله ضمن آشنایی با بندر و منطقه آزاد صلاله از سایت ویژه پرورش و فراوری شرکت شیلات عمان در این منطقه بازدید کردند.