Loading…

مذاکرات جدید اتحادیه برای وصول مطالبات اعضاء

در جهت وصول مبلغ ۲۰ میلیارد ریال مطالبات اتحادیه از اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ایران، در روز ۹۶٫۱۰٫۲۷ جلسه ای با حضور آقایان اسکندری عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های مرکزی کشاورزی و دو تن از مدیران اتحادیه؛ آقایان احمدی و خدایی در دفتر اتحادیه تولیدو تجارات آبزیان ایران برگزار شد.

در این جلسه ضمن تاکید مجدد بر این که اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی قطعا مبلغ ۲۰ ملیارد ریال را بدهکار می باشد طرفین توافق نمودند که برای تامین اعتبار این مبلغ و همچنین هزینه دیرکرد آن از طریق وزارت جهاد کشاورزی با جدیت اقدام گردد.