اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

نگاهی به جایگاه ایران در تولید جهانی خاویار پرورشی

نگاهی به جایگاه ایران در تولید جهانی خاویار پرورشی

بدون آن که بخواهیم مرثیه سر داده و درباره جایگاه از دست رفته خود در تولید جهانی خاویار سخن بگوئیم، آمار جهانی تولید خاویار پرورشی را در دو سال 2017 و 2018 مقایسه می کنیم تا به رشد از رتبه 23 دنیا به رتبه 12 جهان طی دو سال مورد بررسی امیدوار شویم.

خاویار پرورشی – بلوگا

اگر چه فرصت سوزی های زیادی داشته ایم. پیش بینی می شود که کل تولید خاویار پرورشی جهان از 291 تن در سال 2017 به 326 تن در سال 2018 رسیده باشد که رشد12درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که سرمایه گذاری های داخلی در حال به ثمر نشستن است و ما با 100 % رشد از 2 تن به 4 تن رسیده ایم.

چین، روسیه، ایتالیا، فرانسه، آلمان، اروگوئه و اسپانیا هفت کشور پیشتاز تولید خاویار پرورشی هستند که طی این دو سال جایگاه خود را حفظ کرده اند، هرچند که رشد چین 23 % (بیش از متوسط جهانی) و رشد روسیه 12 % (معادل رشد متوسط جهانی) بوده است و سایر کشورها نیز یا رشد کم یا توقف رشد داشته اند و تنها ایران بوده که با 100 % افزایش به 4 تن دست یافته است. البته ویتنام با رشد 33 % و رسیدن از 3 تن به 4 تن تولید، از نظر ضریب رشد پس از ایران قرار دارد. جدول ذیل تخمین تولید جهانی خاویار در سالهای 2017 و 2018 را مشخص می سازد. توجه به این نکته نیز مهم است که اتحادیه اروپا طی سالهای مذکور به ترتیب 44.7 و 41.1 درصد کل تولید خاویار دنیا را داشته است.

۲۱ بازدید پست