Loading…

نگاهی به جایگاه ایران در تولید جهانی خاویار پرورشی

بدون آن که بخواهیم مرثیه سر داده و درباره جایگاه از دست رفته خود در تولید جهانی خاویار سخن بگوئیم، آمار جهانی تولید خاویار پرورشی را در دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مقایسه می کنیم تا به رشد از رتبه ۲۳ دنیا به رتبه ۱۲ جهان طی دو سال مورد بررسی امیدوار شویم.

خاویار پرورشی – بلوگا

اگر چه فرصت سوزی های زیادی داشته ایم. پیش بینی می شود که کل تولید خاویار پرورشی جهان از ۲۹۱ تن در سال ۲۰۱۷ به ۳۲۶ تن در سال ۲۰۱۸ رسیده باشد که رشد۱۲درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که سرمایه گذاری های داخلی در حال به ثمر نشستن است و ما با ۱۰۰ % رشد از ۲ تن به ۴ تن رسیده ایم.

چین، روسیه، ایتالیا، فرانسه، آلمان، اروگوئه و اسپانیا هفت کشور پیشتاز تولید خاویار پرورشی هستند که طی این دو سال جایگاه خود را حفظ کرده اند، هرچند که رشد چین ۲۳ % (بیش از متوسط جهانی) و رشد روسیه ۱۲ % (معادل رشد متوسط جهانی) بوده است و سایر کشورها نیز یا رشد کم یا توقف رشد داشته اند و تنها ایران بوده که با ۱۰۰ % افزایش به ۴ تن دست یافته است. البته ویتنام با رشد ۳۳ % و رسیدن از ۳ تن به ۴ تن تولید، از نظر ضریب رشد پس از ایران قرار دارد. جدول ذیل تخمین تولید جهانی خاویار در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را مشخص می سازد. توجه به این نکته نیز مهم است که اتحادیه اروپا طی سالهای مذکور به ترتیب ۴۴٫۷ و ۴۱٫۱ درصد کل تولید خاویار دنیا را داشته است.