Loading…

همکاری در توسعه بازار داخلی آبزیان

طی اجرای سیاست های مصوب هیئت مدیره محترم اتحادیه آبزیان در جهت توسعه بازار داخلی آبزیان کشور استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود داخلی، جلسه ای در روز شنبه ۱۳ بهمن ۹۷ در محل دفتر اتحادیه با حضور آقایان دکتر گلشاهی، دکتر خراسانی، معاونت بازرگانی فروشگاه های زنجیره ای رفاه و جناب آقای چگینی کارشناس آن معاونت برگزار و راهکارهای همکاری اتحادیه با مجموعه رفاه مورد بررسی قرار گرفت.