اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

حسین معصومی

حسین معصومی

رئیس هیئت مدیره
جهانشاه سلطانعلی

جهانشاه سلطانعلی

نائب رئیس اول
امیر شهریاری

امیر شهریاری

نائب رئیس دوم
داود نوری

داود نوری

خزانه دار
علی خطیبی تبار

علی خطیبی تبار

عضو هیئت مدیره و امور بین الملل
صالح ادیب زاده

صالح ادیب زاده

عضو هیئت مدیره
هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

عضو هیئت مدیره
حامد شاهرخی

حامد شاهرخی

عضو علی البدل
حسنعلی دیانی

حسنعلی دیانی

بازرس