بارگذاری…

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

حسین معصومی

رئیس هیئت مدیره

هادی سنگانیان

نائب رئیس اول

مهرداد بازرگان

نائب رئیس دوم

جهانشاه سلطانعلی

خزانه دار

حسن احمدی جزنی

عضو هیئت مدیره

صالح ادیب زاده

عضو هیئت مدیره

امیر شهریاری

عضو هیئت مدیره

اعضای علی البدل

داود صدیقی نوری

عضو علی البدل

حسنعلی دیانی

عضو علی البدل

رزومه برخی از اعضاء هیئت مدیره

دسته فایلهای رزومه