اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

جایگاه صنعت آبزیان در اقتصاد کشور از دیدگاه دبیرکل اتحادیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کشاورز تی وی

جایگاه صنعت آبزیان در اقتصاد کشور از دیدگاه دبیرکل اتحادیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کشاورز تی وی

در این مصاحبه آقای دکتر علی اکبر خدایی دبیر کل اتحادیه توضیح میدهند که وضعیت حال حاضر صنعت آبزیان ایران اعم از تکثیر و پرورش و نیز صید و صیادی در کشور عزیزمان چیست و چه پیشرفت هایی را در سالهای اخیر شاهد بوده ایم