Loading…

پرورش ماهی سی بس دریایی

درباره ماهی سی بس یا سی باس دریایی

نام علمی این ماهی Lateolabrax Japonicus می باشد در حالیکه نام معمول و رایج آن بس دریایی خالدار است. درباره اکولوژی آن باید گفت ماهی بس دریایی متعلق به جنس Lateolabrax زیر رده ، percoidei رده پرسیفرم ها perciforms و کلاس Actinopterygi است. پراکنش این گونه از غرب تا جنوب سواحل Korean ونزوئلا است. البته در ژاپن، بعضی قسمتهای چین و تایوان نیز یافت می شود. با اینکه بچه مایهان انگشت قد در سوحل زندگی می کنند اما مهاجرتهای متفاوتی دارند .


پرورش ماهی سی بس یا سی باس دریایی

در مورد پرورش این نوع ماهی باید گفت L. japonicus گوشتخوار بوده و نسبتا سریع رشد می نماید (حدود بیشتر از ۳۰۰میلی متر در طول بدن در طی ۲سال و حدود ۶۰۰میلی متر در طی ۳تا ۴سال ) این ماهی حتی در آبهایی که دمایشان کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد است، بسیار پرخور می باشند. L. japonicus وحشی چنانچه در اسارت پرورش یابد ( در حالت مصنوعی ) در طی اکتبر و دسامبر بالغ می گردد. زمان بلوغ و تخم ریزی در مکانهای سرپوشیده پرورشی مشروط به تیمار هورمونی و چرخه نوری محیط است. تیمار هورمونی به دو طریق تزریق بوسیله سرنگ و خوردن بوسیله پلتهای غذایی که به آنها هورمون افزوده شده انجام می گیرد.
در مورد ماهیان مولد که برای تخم ریزی در پاییز و زمستان مهاجرت می کنند، آبهای لب شور سواحل یا مصب رودخانه ها هدف اصلی است. صید این ماهیان (مولد) بوسیله تورهای ماهیگیری انجام می شود و تخم گذاری آنها بسرعت صورت می گیرد. اخیرا هر ساله از مهاجرت این ماهیان کاسته شده و یافتن ماهیان مولد دشوارتر شده است. نسبت مورد نیاز برای تخم گذاری ۱ماده به ۲نر می باشد .

دوره تخم گذاری از اکتبر تا دسامبر (حدود ۳۰روز) بوده و در طی این دروه تخم گذاری فقط یکبار انجام می شود (دوره اصلی تخم گذاری در ماهیان بس دریایی در کشور کره از اواخر اکتبر تا اوایل نوامبر و در ماهیان بس دریایی خلیج Bohaiاز آگوست تا نوامبر است.) دمای مناسب آب برای تخم گذاری ۱۶الی ۱۹درجه سانتی گراد بوده و ماهیان مولد ۵۰الی ۸۰سانتی متری حدود ۲تا ۱۵میلیون تخم می گذارند. در مورد عملیات تکثیر باید گفت که بهترین نتیجه از یک تکثیر خشک (حاصل از تخم کشی ۱ماده به ۴تا ۵نر) حاصل می شود.
دوره هچ شده تخم ها بسته به دمای آب بوده و در دمای حدود ۱۸الی ۲۰درجه سانتی گراد در مدت ۵۴ساعت و در دمای ۱۶الی ۱۷درجه سانتی گراد حدود ۶۰ساعت به طول می انجامد. اندازه ماهیان تازه هچ شده حدود ۳/۵الی ۳/۶میلی متر بوده و بعد از ۲تا ۳روز کیسه زرده جذب و دهان باز می گردد و این نقطه آغازین تغذیه انگشت قدها خواهد بود. در این زمان و بعد از ۲۰روز از هچ شدن، بچه ماهیان با روتیفر مخلوط با آرتمیا تغذیه می شوند. اندازه انگشت قدها حدود ۱۰میلی متر بوده و بهتر است غذای مخلوط شده حدود ۳۰روز بعد از هچ شدن استفاده شود .
میزان رشد ماهیان بس دریایی جوان به ترتیب حدود ۹/۲میلی متر در طول بعد از ۳۰روز، ۲۱/۴میلی متر بعد از ۶۰روز، ۴۲/۲میلی متر بعد از ۹۰روز و ۶۵/۸میلی متر بعد از ۱۳۰روز خواهد بود .
آنها اغلب بعد از ۳۰تا ۴۰روز به دلایلی چون دفرمه بودن یا دلایل غیر طبیعی دیگر بصورت انبوه یا دست جمعی می میرند.
همچنین ممکن است در ۶۰روز به دلیل کم شدن انرژی حاصل از تغذیه غذای مخلوط که احتیاچ به یک مراقبت و رسیدگی دقیق و منطقی دارد بصورت دسته جمعی بمیرند.
حاصل شدن موفقیت در تولید بچه ماهیان بستگی به تامین منبع کافی مواد مغذی برای انگشت قدها، مدیریت کیفیت آب و کنترل دمای آب در طی دوره زمستان دارد. پرورش L. japonicus عموما در قفسها یا خاکریزها انجام می شود. البته اخیرا روشهایی جهت پرورش این گونه در آبهای شیرین داخلی نیز توسعه یافته است .


در مورد روشهای اصولی پرورش باید ذکر کرد که تغذیه در دمای آب حدود ۱۰ ۳۰درجه سانتی گراد فعال می باشد. اما در دمای کمتر از ۱۰درجه سانتی گراد کاهش می یابد. تعداد دفعات مناسب جهت غذادهی ۱تا ۲بار در هر روز است. ظرفیت پرورش به میزان ۵۰۰ ۷۵ قطعه ماهی بس ۱۵سانتی متری در هر قفس یک تنی است و در طول یک سال پرورش در قفس هر کدام می توانند به وزن ۴۰۰تا ۵۰۰گرم برسند. اخیرا پرورش این گونه در آبهای شیرین ۱۰درصد افزایش در میزان رشد را در مقایسه با پرورش در قفس نشان داده است .
گزارشهای بسیاری از دفرمه شدن انگشت قدها در طول دوره هچ شدن تخمها و رشد لاروها وجود دارد. البته هیچ بیماری خاصی برای این دوره گزارش نشده است. در این راستا روشهای ممانعت از استفاده فرمالین یا آنتی بیوتیکها شناخته شده است که در بسیاری از فعالیتهای پرورش در این دوره کابرد دارد.