Loading…

گزارشی از کارگاه آموزشی “استراتژی میگو در ایران”

مطابق برنامه ریزی قبلی این کارگاه آموزشی در روز ۱۶  اردیبهشت در پژوشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان و در روز ۱۷ اردیبهشت در سالن مرکز پژوهش های استانداری بوشهر برگزارشد،آقای ستهی ازهندوستان که سابقه کاردرسایتهای پرورش میگوی ایران راهم دارند درخصوص موضوع کارگروه سمیناربسیارمفیدی برگزارکردند.به نظرآقای ستهی باتوجه به شرایط اایران ازلحاظ فاکتورهای آب وهواوهمچنین عدم شیوع بیماری های میکروبی ومخصوصاWSD در هرمزگان ،بهتراین است که پرورش دهندگان به سمت ذخیره سازی باتراکم نرمال وتولیدباسایزهای بالابروند.نظرایشان استفاده ازهواده وغذاپاش باهرتراکمی بودوالبته استفاده ازهواده به میزان ۱اسب بخاربابیومس ۳۰۰کیلوگرم درفصول گرم سال و۱اسب بخاربابیومس ۵۰۰کیلوگرم درفصول بادمای مناسب وبارانی است.
همچنین طبق صحبت ایشان بهتراست تولیدبیش از۵تن درهکتارنباشدوتاکیدبسیاری برکوچک کردن استخرها،مصرف پروبیوتیک درآب،خاک وغذا،تخلیه مرکزی استخرهاواستفاده ازغذاولارومناسب وساخت نرسری درمزارع داشتند. البته مقایسه کاربردی وجالبی بین غذاپاشی دستی وغذاپاش داشتند.
ایشاناستراتژی آینده پرورش میگو در ایران را  تولید میگو با تراکم پایین و سایز بالا دانستند.
درپایان پرورش دهندگان درخصوص بیماری های انگلی درسایت پرورشی ،نصب هواده،روشهای ساخت نرسری وانتقال لاروهاازنرسری به استخرها،نحوه مصرف پروبیوتیک درآب وغذا سؤالات متعددی را مطرح نمودند.
در هرمزگان جناب دکتر سلطانی و در بوشهر جناب دکتر قوامپور نیز مطالب ارزشمندی در زمینه بهداشت و بیماری ها و کنترل کیفی پست لارو ارائه نمودند.
این دو کارگاه با استقبال شدید پرورش دهندگان و کارشناسان مواجه شد.
اتحادیه که نقش هماهنگ کننده در برگزاری این برنامه را داشت از خدمات و تلاش های شرکت فرادانه که هزینه های برگزاری این کارگاهها را متقبل گردید تشکر می نماید.

در ذیل این مقال می توانید گزارش مختصری را بصورت تصویری از این کارگاه آموزشی مشاهده بفرمایید.