اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارش اخبار و تحولات اقتصادی حوزه شرق آسیا

گزارش اخبار و تحولات اقتصادی حوزه شرق آسیا

اخیراً معاونت بین الملل اتاق ایران و معاون محترم استان ها و تشکل های اتاق بولتن اخبار اقتصادی شرق آسیا که توسط وزارت امور خارجه کشورمان تهیه شده واصل گردید.

از آنجا که اطلاع از نوع اخبار می تواند برای اعضای اتحادیه مفید باشد، به پیوست بولتن مذکور جهت مطالعه و آگاهی اعضای محترم اتحادیه اطلاع رسانی می گردد.

دبیرخانه اتحادیه

این خبر دارای پیوست میباشد میتوانید دانلود کنید