اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهاسفند ۱۳۹۵

آخرین موفقیت تولید و تجارت آبزیان کشور در سال 1395
برگزاری جلسه با هیئت چینی از منطقه آزاد شانگهای چین
تبلیغ گسترده و معرفی مطلوب خاویار ایران در رسانه های امارات
جلسه معرفی فعالیتها و زمینه های همکاری با هیئت ویتنامی