اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهبهمن ۱۳۹۶

برگزاری همایش ترویج مصرف آبزیان در استان قزوین
تاکید دبیر کل اتحادیه بر ایجاد کنسرسیوم صادرات آبزیان
برگزاری کارگاه و سمینارهای آموزشی رایگان در حوزه تجارت خارجی در بهمن و اسفند96
مذاکرات جدید اتحادیه برای وصول مطالبات اعضاء
قیمت های گمرکی جدید پایان سال 96
نگرانی پرورش دهندگان ماهی را جدی بگیریم و به تیلاپیا هم فکر کنیم
برگزاری سمینار دروازه هوشمند تجارت آبزیان با مشارکت اتحادیه
فهرست مهمترین نمایشگاه های آبزی پروری در سال 2018