اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهاسفند ۱۳۹۶

ضرورت تشکیل کنسرسیوم صادرات آبزیان
موافقت و الزام سازمان شیلات ایران به استفاده از کلمه خاویار ایران بر روی بسته بندی های پرورشی صادراتی