اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهشهریور ۱۳۹۷

سفر هیئت اعزامی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان به ویتنام
اهدا لوح و تندیس به اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
آنچه در همایش ماهی در قفس گذشت
لزوم برخورد جدی با پدیده اختلاس و رانت خواری