Loading…

برگزاری جلسه هیئت مدیره کانون دانش صنعت و بازار آبزیان در دفتر اتحادیه

جلسه هیئت مدیره کانون دانش صنعت و بازار آبزیان در محل دفتر اتحادیه برگزار گردید.

جلسه هیئت مدیره کانون با حضور آقایان دکتر مطلبی و رئیس، دکتر خدایی نائب رئیس، دکتر شریف روحانی دبیر، حیات داوودی خزانه دار و دکتر نبی زاده عضو هیئت مدیره کانون در شرف تاسیس از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز شنبه ۹۸٫۴٫۲۲ در دفتر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران تشکیل و سیاست های کلی کانون در سال ۱۳۹۸ در سه بخش مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

  1. تعریف شرح فعالیت های اصلی زنجیره ارزش آبزیان
  2. تصویب کارکردها و فعالیت های مورد انتظار از زنجیره ارزش صنعت آبزیان کشور
  3. بودجه سال ۱۳۹۸