Loading…

برگزاری مداوم جلسات هماهنگی اعضا برای مشارکت در تامین هزینه های کد EC

در پی جلسات ۹۸٫۰۸٫۰۱ با ریاست محترم سازمان دامپزشکی، مورخ ۹۸٫۰۸٫۱۲ در کمیسیون کشاورزی مجلس، به دعوت اتحادیه جلسه ای در تاریخ ۹۸٫۰۹٫۱۰ با حضور ۲۱ نفر از اعضاء و فعالان صنعت با موضوع همفکری و هماهنگی برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل گردید.


در این جلسه کلیه حاضرین ضمن مطالبه گیری از دولت و سازمان دامپزشکی بر ضرورت اقدام جدی و مشارکت در تامین هزینه های متعلقه اتفاق نظر داشتند مصوبات این جلسه به شرج زیر می باشد:

در جلسه مورخ ۹۸٫۰۹٫۱۰ که با حضور امضا کنندگان پیوست در خصوص هماهنگی جهت حل مشکل خطر حذف نام ایران از فهرست صادرکنندگان آبزیان مجاز به اتحادیه اروپا برگزار شده توافقات ذیل حاصل گردید:
۱- علی رغم آنکه پرداخت وجوه و اقدام برای حفظ اعتبار ایران در اتحادیه اروپا از وظایف دولت می باشد لیکن به دلیل آن که سازمان دامپزشکی اعلام نموده است در کوتاه مدت امکان تامین آن را ندارند و در صورت بروز خطر مشابه سال ۸۵ ، مخاطرات زیادی برای صنعت آبزیان کشور ایجاد خواهد شد، کلیه حاضرین نسبت به اقدام برای مشارکت در تامین حدود ۳۳ میلیارد ریال جهت حقظ اعتبار کشور و باقی مانده در فهرست اروپا اتفاق نظر داشتند.
۲- به لحاظ آنکه امتیاز اصلی این اعتبار به شرکت های فراوری که کد EC اخذ می کنند تعلق دارد و ارزش افزوده آن متعلق به این واحدهاست مقرر شد که سهم بیشتری برای واحدهای مذکور در نظر گرفته شود.
۳- به دلیل برخورداری کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان از امتیاز مذکور سهمی برای این دو بخش در نظر گرفته شود.
۴- به منظور بررسی کارشناسی برای تعیین دقیق هر بخش کمیته ای مرکب از پنج نفر شامل آقایان نوری، مقصودی، مفتح، هراجی و سلطانی تعیین گردیدند که طی جلسه ای در روز ۹۸٫۰۹٫۱۲ سهم مشارکت ها را به صورت دقیق و منصفانه تصویب نمایند.
۵- مقرر گردید که روش فعلی (تا تعیین و تصویب سهم هر بخش با ذکر جزئیات و …) ادامه یابد و با ارائه نظر کمیته مذکور و تعیین راهکارهای دقیق اجرایی، اصلاحیه لازم انجام گردد.
۶- با توجه به فرصت بسیار محدود برای تامین مبلغ پیش پرداخت، مقرر شد اتحادیه طی ارتباط با فعالان اصلی و شرکت های توانمند از مشارکت داوطلبانه این عزیزان استفاده نماید و طبیعی است امتیازاتی برای همکاران عزیزی که در این کار مساعدت می کنند در نظر گرفته شود.
۷- به لحاظ آنکه پرداخت هزینه ها جزء وظایف دولت می باشد مقرر شد که پرداخت ها به نمایندگی از سازمان دامپزشکی انجام شود و ووجوه پرداختی به حساب بستانکاری افراد منظور گردد و مطالبه گری از دولت و خصوصاً سازمان دامپزشکی همواره مورد تاکید اتحادیه باشد. بدیهی است که پس از وصول وجه از دولت، مبالغ پرداختی افراد و شرکت ها عودت می گردد. بدین منظور کمیته ای مرکب از آقایان سنگانیان، مقصودی و خدایی در خصوص این مطالبه گری اقدامات لازم را پیگیری خواهند نمود.
۸- از آنجاکه تجهیز آزمایشگاه مرجع دامپزشکی و اعتبار بخشی آن توسط اتحادیه اروپا و یا احداث آزمایشگاه مستقل متعلق به خود اعضا از اهم اقدامات لازم الجرا می باشد. مقرر شد که اتحادیه با مسئولیت آقای دکتر خطیبی اقدامات جدی را معمول نماید.

در همین راستا در تاریخ ۹۸٫۰۹٫۱۲ کمیته هماهنگی در دفتر اتحادیه تشکیل و در ادامه جلسه ای نیز به همت انجمن صنعت آبزیان بوشهر در روز یکشنبه ۹۸٫۰۹٫۱۷ در اتاق بازرگانی بوشهر تشکیل خواهد شد.