Loading…

تشكيل صندوق حمايت از سرمايه گذارى آبزيان مجددا كليد خورد

بنا به دعوت جناب آقاى قربانزاده مديركل محترم دفتر برنامه و بودجه سازمان شيلات ايران موضوع تشكيل صندوق حمايت از سرمايه گذارى آبزيان در جلسه روز چهارشنبه ٢٩ خردادماه ١٣٩٨ مورد بررسى قرار گرفت.

در اين جلسه كه آقايان قربانزاده، عبدالحى، گلشاهى و مردانى از شيلات و خدايى و نبيزاده و وهابلى از تشكل ها شركت داشتند با اشاره به سوابق قريب ١٧ ساله اين امر اعلام شد كه در جلسه شوراى معاونين شيلات بحث تشكيل يك صندوق واحد به تصويب رسيده است.

سهم هر يك از بخش ها به ترتيب آبزى پرورى ٥٠٪؜ صيد ٣٠٪؜ و صنعت و تجارت ٢٠٪؜ تعيين شده است. ٥٠٪؜ بخش آبزى پرورى شامل سردابى و گرمابى هر كدام ١٥٪؜، میگو ۱۰٪، خاویاری و قفس هرکدام ۵٪ می باشد.

در این جلسه که آقای قاسمی مدعی ریاست تشکلی بنام اتحادیه سراسری تعاونی های تکثیر‌پرورش وصادرات آبزیان هم با تاخیر به آن پیوست مباحث متفرقه ای هم مطرح شد که چالش برانگیز بود. ایشان مدعی بودند که بخش صنعت نمی تواند در این صندوق مشارکت کند و محوریت تشکیل صندوق باید با ایشان باشد!
این امر مورد توافق جلسه واقع نشد و با پیشنهاد آقای دکتر خدایی مقرر شد که:

صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی بعنوان متولی اصلی فراخوانی داده و با اعلام شماره حساب و تعیین ضوابط حداکثر و حداقل خرید سهام و نیز تعیین مهلت زمانی لازم رأسا برای تشکیل صندوق اقدام کند.

این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد به صندوق مادر اعلام و در صورت عدم منع قانونی به مرحله اجرا درآید.