Loading…

ضرورت تشکیل کنسرسیوم صادرات آبزیان

این روزها ضرورت کار مشترک صنفی و خصوصا ایجاد کنسرسیوم صادرات آبزیان بسیار مطرح است و به عنوان یک ضرورت در آمده است. در همین بولتن، در خصوص حل معضل صادرات به کشور چین سخن اخباری را خواهید خواند. چین مقصد بیش از ۶۰ % محموله های صادراتی آبزیان کشور است. در مورد روسیه هم […]