Loading…

ضرورت همسویی تشکل های بخش شیلاتی

سالهاست که بحث اثرگذاری و کارکرد تشکل های شیلاتی در میان فعالان صنعت مطرح است و به لحاظ اهمیت موضوع، مجددا به بازنگری و تبیین این مبحث می پردازیم. همکاران عزیز به خاطر دارند که سخن آغازین تعداد زیادی از بولتن های اتحادیه به این موضوع بسیار مهم اختصاص داشته و هر بار تلاش داشته […]