Loading…

بازدید دبیر کل اتحادیه از مرکز تولید میگوی عاری از بیماری در بوشهر

بازدید آقای دکتر خدایی دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران از مرکز ملی تولید میگوی عاری از بیماری پژوهشکده میگوی کشور.بوشهر سوم اردیبهشت ماه ۹۷ ذیلا می توانید گزارشی کوتاه بصورت تصویری از این بازدید ببینید

جایگاه ممتاز اتحادیه در رتبه بندی تشکل های اتاق ایران

اعتماد، یک عنصر مشترک در میان همه افراد، تیم ها، سازمان ها، ملت ها و تمدن ها در سراسر گیتی است که اگر از میان برود به نابودی تواناترین حکومت ها، پیروزمندترین کسب و کارها، شکوفاترین اقتصادها، پرنفوذترین رهبران و بزرگترین دوستی ها و اتحاد ها خواهد انجامید. در برابر؛ پیدایش و گسترش همین عنصر […]