اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی به اعضای محترم در خصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

اطلاع رسانی به اعضای محترم در خصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

برای آگاهی اعضای محترم دستورالعمل تامین مالی بنگا ههای کوچک و متوسط درسال1398 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.


متن دستورالعمل پیوست می باشد.

۴۳ بازدید پست