اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

انتشارات و کتاب های شیلاتی

چهارمین‌ و جدیدترین سالنامه تجاری آبزیان (ایران ۱۴۰۰/جهان ۲۰۲۰)

 

گردآورنده و مولف: امیر آقابابایی و محمدرضا شریعتی با نظارت دکتر علی اکبر خدایی

انتشار توسط: اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

قیمت نسخه الکترونیکی: 100,000 تومان

کتاب “پیشرفت های اخیر در پرورش میگوی سفید غربی”

گردآورنده و مترجم: دکتر محمد مهدی سیمرونی

انتشار توسط: اداره کل دامپزشکی استان بوشهر – اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

قیمت نسخه الکترونیکی: 50,000 تومان