اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اهداف اتحادیه

آشنایی با اهداف ، فعالیت ها و نقش اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
“اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران” که در مجمع فوق العاده تیر ماه 1396 به “اتحادیه تولید و تجارت آبزیان” تغییر نام داد با هدف ایجاد انسجام صنفی ، هماهنگی و تشریک مساعی و تحکیم اصول همکاری مابین فرآوران ، صادرکنندگان و واردکنندگان صاحب صنعت و سایر حلقه های مختلف چرخه آبزیان کشور به منظور توسعه فرآوری ، افزایش سرانه مصرف داخلی و صادرات آبزیان با تاکید بر تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده تاسیس گردید .

در طی سالهای گذشته بیشترین فعالیت های اتحادیه به ساماندهی اعضا ، تعامل با ارگانهای سیاستگذار و تصمیم ساز ، جذب و هدایت اعتبارات به سمت تولیدات آبزیان صادراتی ، تلاش در جهت بخشودگی سود و متفرعات صنعت میگو ، اخذ جوایز صادراتی ، ارتقاء کمی و کیفی تولیدات و هماهنگی در کشف و شناسایی بازارهای جدید بوده است . خوشبختانه اقدامات اتحادیه مورد استقبال اعضا قرار گرفته به نحوی که در مجامع اخیر اتحادیه اکثریت قاطع اعضا در مجمع حاضر و با شور و حرارت تمام نسبت به تصمیمات مهم اتحادیه اعلام نظر مینمایند.

خوشبختانه با واگذاری کامل امر صادرات آبزیان به بخش خصوصی ، جهش بسیار مطلوبی در امر صادرات آبزیان کشور حاصل شد و مقدار صادرات از حدود ۶۰ میلیون دلار ( شامل ۵۵ میلیون دلار خاویار و تنها ۵ میلیون دلار صادرات آبزیان دیگر) درسال ۱۳۷۳ به 507 میلیون دلار صادرات در سال 1396 ( که تنها 2.7 میلیون دلار آن خاویار بود) رسید. خوشبختانه با همت و تلاش صادرکنندگان آبزیان کشور ، با کشف بازارهای جدید و نیز توجه به موضوع تنوع بخشی به اقلام آبزیان صادراتی این جهش طی سال های اخیر علیرغم تمامی تحریم ها و فشارهای اقتصادی ادامه داشته و صادرات آبزیان کشور طی ده سال گذشته سالیانه  رشد داشته است.

هدف اصلی اتحادیه ایفای نقش در توسعه بازارهای داخلی و صادراتی آبزیان است که بدین طریق اصلی ترین وظیفه خود رادر حمایت از اعضا را به درستی انجام داده و در یک تعامل متقابل ، روند توسعه صادرات این محصول را ارتقا دهد که این امر توسعه تولید ، افزایش اشتغال و کاهش فقر و بیکاری در نواحی دور افتاده ساحلی و نیز رونق کسب و کار صیادان و آبزی پروران و صاحبان صنایع شیلاتی را در پی دارد.