اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

تاریخچه اتحادیه

مروری بر خاطرات قدیمی و نیز اسناد و مدارک موجود در دفتر اتحادیه یادآوری تلاش دوستان و همکاران عزیزی که در شکل گیری و تداوم فعالیت اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران نقش اساسی داشته اند را تداعی می کند. اتحادیه ای که به همت جمعی از پیشکسوتان و علاقه مندان صنعت فرآوری و صادرات آبزیان پس از تشکیل جلسات متعدد در مورخ ۷۶/۳/۲۷ تحت شماره ۹۵۳۷ در اداره ثبت موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و نهایتاً در چهارم اسفند ماه ۷۶ آقایان محسن قرایی، خسرو کلهری، امان ا… حیات داودی ، محسن  مشکین آذریان ، و قاسم بادمهر به عنوان اولین اعضای هیئت مدیره آن انتخاب گردیدند. نخستین رئیس هیئت مدیره اتحادیه آقای محسن قرایی و نخستین دبیرکل آقای محسن مشکین آذریان بودند.

اعضای هیئت مدیره

امان ا… حیات داوودی

امان ا… حیات داوودی

خسرو کلهری

خسرو کلهری

ناصر مشکین آذریان

ناصر مشکین آذریان

با توجه به ضرورت ساماندهی تشکل های اقتصادی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران ، اتحادیه ما به عنوان یکی از پیشگامان این موضوع با تغییر اساسنامه خود در مجمع عمومی مورخ ۷۸/۹/۱۷ زمینه عضویت در اتاق ایران را فراهم نمود .
دومین هیئت مدیره اتحادیه
 را آقایان قرایی ، کلهری ، سید محمود موسوی ، محمدرضا حسینی ، محمد حسین نیک پی ، حسین زارعی ، امیر شاه حسینی و امان ا.. حیات داودی به عنوان اعضای اصلی و علی البدل تشکیل دادند و آقای مشکین نیز دبیر کل اتحادیه بودند .

اعضای هیئت مدیره

امان ا… حیات داوودی

امان ا… حیات داوودی

خسرو کلهری

خسرو کلهری

ناصر مشکین آذریان

ناصر مشکین آذریان

امیر شاه حسینی

امیر شاه حسینی

سرانجام در پی جلسه مجمع عمومی مورخ ۸۰/۱۰/۲۳ که در حکم تاسیس مجدد رسمی اتحادیه بود، اتحادیه صادرکنندگان تحت شماره ۱۵۴ موفق به اخذ پروانه ثبت و فعالیت تشکل های اقتصادی از اتاق گردید.

در همین مجمع ، سومین هیئت مدیره اتحادیه انتخاب گردید که به ترتیب آقایان مشکین آذریان ، حسین زارعی ، غلامرضا منصوری دارا ، محمدرضا خداکرمی و حامد شاهرخی به عنوان اعضای اصلی و آقایان سیدکاظم هاشمیان و سید کرامت حسینی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند و آقایان امیرشاه حسینی و سید عبدا… امینی هم به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل اتحادیه تعیین شدند.

اعضای هیئت مدیره

ناصر مشکین آذریان

ناصر مشکین آذریان

امیر شاه حسینی

امیر شاه حسینی

محمد رضا حسینی

محمد رضا حسینی

شعبانیان

شعبانیان

در این دوره آقای مشکین به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و در ابتدا سمت دبیرکلی را نیز داشتند که پس از مدت کوتاهی آقای فریبرز شعبانیان دبیرکل اتحادیه شدند و در انتهای دوره نیز سمت دبیرکلی به آقای دکتر مصطفی معصوم محول گردید .

چهارمین دوره هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی مورخ ۸۳/۱۰/۲ بود که در این دوره آقایان هاشم ستوده ، هادی سنگانیان ، غلامرضا منصوری دارا ، حسین زارعی و حامد شاهرخی اعضای اصلی و محسن مشکین آذریان و محمد رضا خداکرمی اعضای علی البدل هیئت مدیره گردیدند . همچنین آقای امیرشاه حسینی بازرس اصلی و محسن یزدان پرست بازرس علی البدل شدند . آقای هاشم ستوده به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی معصوم تبریزی در سمت دبیرکل ابقا گردیدند که پس از مدتی به دلیل رکود فعالیت ها و بروز مشکلات متعدد که به تعطیلی دفتر اتحادیه انجامید ، مطابق تصمیم جلسه مورخ ۸۴/۹/۳۰ آقای هادی سنگانیان نائب رئیس اتحادیه با حفظ سمت به عنوان دبیرکل اتحادیه قبول مسئولیت نمودند و با انتقال دفتر اتحادیه به دفتر ایشان ، زمینه حفظ هویت و فعالیتهای اتحادیه فراهم آمد .

اعضای هیئت مدیره

هاشم ستوده

هاشم ستوده

هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

ناصر مشکین آذریان

ناصر مشکین آذریان

پنجمین دوره هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی مورخ ۸۶/۷/۲۶ تعیین شد . در این مجمع علاوه بر آن که اصلاحاتی در اساسنامه اتحادیه ایجاد شد ، آقایان حسن احمدی ، هادی سنگانیان ، محمد علی عصار ، حسین زارعی و بختیار مقصودی به عنوان اعضای اصلی و محسن قرایی و هاشم ستوده به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای امیر شاه حسینی به عنوان بازرس اصلی و قاسم بادمهر به عنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند . آقای هادی سنگانیان در این دوره هم به عنوان رئیس هیئت مدیره و هم در سمت دبیرکل اتحادیه فعالیت نمودند تا این که با بهبود وضعیت اتحادیه و اجاره دفتر جدید در خیابان علامه جنوبی به موجب صورتجلسه مورخ ۸۷/۴/۸ هیئت مدیره مسئولیت دبیرکلی اتحادیه را به آقای ابراهیم خطیبی سپردند .

اعضای هیئت مدیره

حسن احمدی

حسن احمدی

هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

محمد علی عصار

محمد علی عصار

بختیار مقصودی

بختیار مقصودی

به لحاظ توسعه فعالیت ها و ضرورت مشارکت افراد بیشتر ، اعضای اتحادیه در جلسه مجمع عمومی مورخ ۸۸/۱۱/۱۸ با پیشنهاد افزایش تعداد افراد هیئت مدیره از پنج نفر یه هفت نفر موافقت کردند و بدین ترتیب در ششمین دوره ترکیب هیئت مدیره با حضور آقایان هادی سنگانیان ، هاشم ستوده ، حسین زارعی ، حسن احمدی جزنی ، مهرداد بازرگان ، بختیار مقصودی و حامد شاهرخی به عنوان اعضای اصلی و محسن قرایی و مرتضی ترک آبادی به عنوان اعضای علی البدل شکل گرفت . آقایان امیر شاه حسینی و محمد حاج قربانی نیز به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب شدند . در این دوره ابتدا آقای هادی سنگانیان ریاست هیئت مدیره را بر عهده داشتند و سپس این مسئولیت به هاشم ستوده سپرده شد و آقای فریبرز شعبانیان نیز برای دومین بار مسئولیت دبیرکلی اتحادیه را بر عهده گرفتند که پس از حدود ده ماه جای خود را به آقای علی اکبر خدایی سپردند .

اعضای هیئت مدیره

هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

حسن احمدی

حسن احمدی

بختیار مقصودی

بختیار مقصودی

هاشم ستوده

هاشم ستوده

مهرداد بازرگان

مهرداد بازرگان

عضو هیئت مدیره

هفتمین دوره فعالیت هیئت مدیره از خرداد ماه ۱۳۹۱ آغاز گردیدکه تا ۷ بهمن ۱۳۹۳ ادامه یافت. منتخبین این دوره هیئت مدیره با مشارکت قاطبه اعضا در مجمع عمومی مورخ ۹۱/۳/۱۰ تعیین گردیدند که آقایان هادی سنگانیان ، حسین زارعی ، حسن احمدی جزنی ،‌بابک بخت جو ، ابراهیم خطیبی ، غلامعباس حیاتی و مهرداد بازرگان به عنوان اعضای اصلی و حامد شاهرخی و محسن قرایی اعضای علی البدل آن می باشند . آقای امیرشاه حسینی هم به پشتوانه حمایت و اعتماد اعضا همچنان در سمت بازرس اصلی قرار دارند و آقای محسن دلکش بازرس علی البدل می باشند. در این دوره ریاست هیئت مدیره بر عهده آقای هادی سنگانیان قرار داشت و آقای علی اکبر خدایی نیز همچنان دبیرکل اتحادیه بودند .

اعضای هیئت مدیره

هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

رئیس هیئت مدیره
حسن احمدی جزنی

حسن احمدی جزنی

نائب رئیس هیئت مدیره
بابک بخت جو

بابک بخت جو

عضو هیئت مدیره
غلامعباس حیاتی

غلامعباس حیاتی

عضو هیئت مدیره
مهرداد بازرگان

مهرداد بازرگان

عضو هیئت مدیره

هشتمین دوره هیئت مدیره با برگزاری مجمع مورخ ۹۳/۱۱/۷ آغاز گردید وتا ۲۶ تیر ۹۶ ادامه یافت. در این دوره آقایان هادی سنگانیان، حسن احمدی جزنی، حسین معصومی، مهردادبازرگان، جهانشاه سلطانعلی ، غلامعباس حیاتی و امیر شهریاری اعضای اصلی و صالح ادیبزاده و مرتضی ترک آبادی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. آقای ابراهیم خطیبی بازرس اصلی و مرتضی دشتی نژاد بازرس علی البدل تعیین شدند و آقای علی اکبر خدایی در این دوره هم سمت دبیرکلی اتحادیه را بر عهده داشتند.

اعضای هیئت مدیره

هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

رئیس هیئت مدیره
حسن احمدی جزنی

حسن احمدی جزنی

نائب رئیس هیئت مدیره
جهانشاه سلطانعلی

جهانشاه سلطانعلی

خزانه دار
حسین معصومی

حسین معصومی

عضو هیئت مدیره
غلامعباس حیاتی

غلامعباس حیاتی

عضو هیئت مدیره
مهرداد بازرگان

مهرداد بازرگان

عضو هیئت مدیره
امیر شهریاری

امیر شهریاری

عضو هیئت مدیره

نهمین دوره هیئت مدیره اتحادیه منتخب مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ است که با حضور قاطع بیش از چهار پنجم اعضا تشکیل شد و با تغییر نام اتحادیه به “اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران” آقایان جهانشاه سلطانعلی ، امیر شهریاری ، حسین معصومی ، هادی سنگانیان ، حسن احمدی جزنی ، صالح ادیبزاده و مهرداد بازرگان اعضای اصلی و آقایان حسنعلی دیانی و داود نوری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند . همچنین آقای ابراهیم خطیبی مجدداً به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حاج قربانی به عنوان بازرس علی البدل اتحادیه تعیین گردیدند . هیئت مدیره دوره نهم مجدداً آقای علی اکبر خدایی را در سمت دبیرکلی ابقاء نمود.

اعضای هیئت مدیره

هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

نائب رئیس اول
مهرداد بازرگان

مهرداد بازرگان

نائب رئیس دوم
جهانشاه سلطانعلی

جهانشاه سلطانعلی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره
امیر شهریاری

امیر شهریاری

عضو هیئت مدیره
حسین معصومی

حسین معصومی

رئیس هیئت مدیره
حسن احمدی جزنی

حسن احمدی جزنی

عضو هیئت مدیره
صالح ادیب زاده

صالح ادیب زاده

عضو هیئت مدیره

دهمین دوره هیئت مدیره اتحادیه در مجمع عمومی مورخ ۹۸٫۰۵٫۰۷ تعیین شد. در این دوره برای نخستین بار ۷۱ عضو از ۸۲ شرکت واجد شرایط در مجمع حاضر بودند.
در این مجمع آقایان جهانشاه سلطانعلی، علی خطیبی تبار، حسین معصومی، امیر شهریاری، داود صدیقی نوری، صالح ادیب زاده و پرویز محبی نوذر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقایان هادی سنگانیان و حامد شاهرخی نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اعضای مجمع آقای حسن علی دیانی را به عنوان بازرس اصلی اتحادیه انتخاب نمودند و آقای ابراهیم خطیبی بازرس علی البدل شدند.
تعیین سمت ها در اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۹۸٫۰۵٫۰۸ صورت گرفت و آقای حسین معصومی برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. آقایان جهانشاه سلطانعلی و امیر شهریاری به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم ریاست هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای داود صدیقی نوری نیز سمت خزانه داری هیئت مدیره را تقبل نمودند. هیئت مدیره دوره دهم مجدداً برای پنجمین بار آقای علی اکبر خدایی را به سمت دبیر کل اتحادیه منصوب نمود.

اعضای هیئت مدیره

حسین معصومی

حسین معصومی

رئیس هیئت مدیره
جهانشاه سلطانعلی

جهانشاه سلطانعلی

نائب رئیس اول
امیر شهریاری

امیر شهریاری

نائب رئیس دوم
داود نوری

داود نوری

خزانه دار
علی خطیبی تبار

علی خطیبی تبار

عضو هیئت مدیره و مدیر روابط بین الملل
صالح ادیب زاده

صالح ادیب زاده

عضو هیئت مدیره
هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

عضو هیئت مدیره
حامد شاهرخی

حامد شاهرخی

عضو علی البدل
حسنعلی دیانی

حسنعلی دیانی

بازرس

اعضای یازدهمین دوره هیئت مدیره اتحادیه در مجمع عمومی مورخ 1400٫5٫20 انتخاب شدند. در این دوره که به دلیل شیوع بیماری کرونا مجمع به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار شد 68 عضو از 83 شرکت واجد شرایط در مجمع حاضر شدند.

در این مجمع آقایان علی خطیبی تبار، داود صدیقی نوری ، هادی سنگانیان، مهرداد بازرگان، امیر شهریاری، اسمعیل مؤمنی و مجید ربیع زاده به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقایان حسین معصومی و امین مالکی نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اعضای مجمع آقای حسن علی دیانی را به عنوان بازرس اصلی اتحادیه انتخاب نمودند و رضا متینی مجد بازرس علی البدل شدند.

تعیین سمت ها در اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 1400/05/23 صورت گرفت و آقای دکتر علی خطیبی تبار به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. آقایان هادی سنگانیان و اسمعیل مؤمنی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم ریاست هیئت مدیره انتخاب گردیدند و آقای داود صدیقی نوری نیز سمت خزانه داری هیئت مدیره را تقبل نمودند. هیئت مدیره دوره یازدهم مجدداً برای ششمین بار آقای علی اکبر خدایی را به سمت دبیر کل اتحادیه منصوب نمود.

اعضای هیئت مدیره

علی خطیبی تبار

علی خطیبی تبار

رئیس هیئت مدیره
هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

نائب رئیس اول
اسمعیل مؤمنی

اسمعیل مؤمنی

نائب رئیس دوم
داود نوری

داود نوری

خزانه دار
امیر شهریاری

امیر شهریاری

عضو هیئت مدیره
مهرداد بازرگان

مهرداد بازرگان

عضو هیئت مدیره
مجید ربیع زاده

مجید ربیع زاده

عضو هیئت مدیره

اعضای دوازدهمین دوره هیئت مدیره اتحادیه در مجمع عمومی مورخ 1402/4/26 انتخاب شدند. در این دوره که به صورت حضوری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد 64 عضو از 84 شرکت واجد شرایط در مجمع حاضر شدند.

در این مجمع آقایان مهرداد بازرگان ، داود صدیقی نوری ، ،علی خطیبی تبار ، فرود یداللهی، سعید محمدی ، اسماعیل مؤمنی و امیر شهریاری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان هادی سنگانیان و محسن دلکش نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اعضای مجمع آقای حسن علی دیانی را به عنوان بازرس اصلی اتحادیه انتخاب نمودند و آقای حسین اسلامی بازرس علی البدل شدند.

تعیین سمت ها در اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ — صورت گرفت و آقای دکتر علی خطیبی تبار به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. آقایان مهرداد بازرگان و اسمعیل مؤمنی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم ریاست هیئت مدیره انتخاب گردیدند و آقای داود صدیقی نوری نیز سمت خزانه داری هیئت مدیره را تقبل نمودند. هیئت مدیره دوره دوازدهم مجدداً آقای علی اکبر خدایی را به سمت دبیر کل اتحادیه منصوب نمود.

اعضای هیئت مدیره

علی خطیبی تبار

علی خطیبی تبار

رئیس هیئت مدیره
مهرداد بازرگان

مهرداد بازرگان

نائب رئیس اول
اسمعیل مؤمنی

اسمعیل مؤمنی

نائب رئیس دوم
داود نوری

داود نوری

خزانه دار
فرود یداللهی

فرود یداللهی

عضو هیئت مدیره
امیر شهریاری

امیر شهریاری

عضو هیئت مدیره
سعید محمدی

سعید محمدی

عضو هیئت مدیره

بنا بر این تاکنون 33 نفر در دوازده دوره هیئت مدیره اتحادیه به عنوان عضو اصلی انتخاب شده اند که آقای هادی سنگانیان با  هشت بار عضویت دارای بیشترین سابقه حضور در هیئت مدیره اتحادیه می باشند و پس از ایشان آقایان حاج حسین زارعی و مهرداد بازرگان هرکدام شش بار، حسن احمدی جزنی و امیر شهریاری هرکدام پنج بار عضویت قرار دارند. در طی این دوره بیست و شش ساله ، اتحادیه دارای شش دبیرکل بوده که آقایان علی اکبر خدایی و ناصر مشکین آذریان به ترتیب با هفت و سه بار در این زمینه دارای بیشترین مسئولیت بوده اند.