اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

صدور کارت عضویت اعضا با فرمت جدید در دستور کار دبیرخانه اتحادیه قرار گرفت

صدور کارت عضویت اعضا با فرمت جدید در دستور کار دبیرخانه اتحادیه قرار گرفت

پیرو درخواست های اعضای محترم اتحادیه جهت صدور و یا تمدید کارت های عضویت ایشان که به صورت متناوب و در طول سال به دفتر دبیرخانه ارسال می گردد. در جهت بهبود سازو کار صدور و تحویل این کارت ها و همچنین افزایش رضایت بهره برداران از کیفیت و کارایی آن، صدور کارت های عضویت اعضا با فرم و ساختار جدید توسط دبیرخانه اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در دست اقدام می باشد.

در همین راستا از همکاران محترم تقاضا دارد تا نسبت به ارسال اطلاعات مورد نیاز ذیل به شماره واتساپ دبیرخانه اتحادیه 09917637613 اقدام فرمایند.
نام کامل شرکت (فارسی):
نام کامل شرکت (انگلیسی):
نام مدیر عامل (فارسی):
نام مدیر عامل (انگلیسی):
شناسه ملی شرکت:
نوع فعالیت (واحد عمل آوری یا تجارت خارجی یا توزیع داخلی)

۷۱ بازدید پست