اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

علی خطیبی تبار

علی خطیبی تبار

رئیس هیئت مدیره
هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

نائب رئیس اول
اسمعیل مؤمنی

اسمعیل مؤمنی

نائب رئیس دوم
داود نوری

داود نوری

خزانه دار
مهرداد بازرگان

مهرداد بازرگان

عضو هیئت مدیره
امیر شهریاری

امیر شهریاری

عضو هیئت مدیره
مجید ربیع زاده

مجید ربیع زاده

عضو هیئت مدیره
حسین معصومی

حسین معصومی

عضو علی البدل
امین مالکی

امین مالکی

عضو علی البدل
حسنعلی دیانی

حسنعلی دیانی

بازرس
رضا متینی مجد

رضا متینی مجد

بازرس علی البدل