اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

آشنایی با شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه ای

آشنایی با شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه ای

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند بر اساس نامه شماره 992/42/182167 مورخ 99/10/16 دبیرخانه کارگروه اشتغال استان تهران در ارتباط با شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی “طرح مشوق بیمه ای” جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می شود.