اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی در مورد ابطال بخش هایی از بخش نامه مورخ 28 آبان بانک مرکزی

اطلاع رسانی در مورد ابطال بخش هایی از بخش نامه مورخ 28 آبان بانک مرکزی

به اطلاع اعضای محترم می رساند پیرو نامه شماره 10/1/8698/ص مورخ 99/09/15 رئیس محترم اتاق ایران خطاب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت صدور دستور ابطال بخشنامه شماره 99/275036 مورخ 99/08/28 بانک مرکزی مبنی بر کاهش زمان تحویل اسناد حمل حواله های ارزی تخصیصی از 8 ماه به 2 ماه خوشبختانه با این درخواست موافقت گردیده است و به پیوست تصویر نامه شماره 99/308914 مورخ 99/09/29 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با موضوع “کان لم یکن نمودن بندهای 5،6،1 و 8 بخشنامه فوق الذکر و ابلاغ مهلت های مقرر در خصوص ورود کالا” جهت اطلاع ایفاد می گردد.

دبیرخانه اتحادیه