اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی و حمایت اتحادیه از برگزاری برنامه اجرایی رویداد استارت آپی ماهی ساردین و متوتا

اطلاع رسانی و حمایت اتحادیه از برگزاری برنامه اجرایی رویداد استارت آپی  ماهی ساردین و متوتا

بدینوسیله به کلیه اعضای اتحادیه اطلاع رسانی میشود که برنامه اجرایی رویداد استارت آپی ماهی ساردین و متوتا که توسط دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان برگزار میگردد در روز یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 10 صبح در اسکای روم برگزار میگردد:

https://www.skyroom.online/ch/houast/shetab

آدرس وبسایت دانشگاه:

https://ho.uast.ac.ir/fa