اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

“کد اینتا” مالیاتی چیست؟

“کد اینتا” مالیاتی چیست؟

نظر به طرح ابهامات متعدد در مورد ماهیت “اینتا کد” مالیاتی، مورد از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردیده است، پاسخ استعلام مذکور جهت اطلاع رسانی و بهره برداری به شرح پیوست تقدیم می گردد.