اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی مهم در خصوص ثبت مصارف پروانه های صادراتی

اطلاع رسانی مهم در خصوص ثبت مصارف پروانه های صادراتی

به اطلاع صادرکنندگان محترم آبزیان عضو اتحادیه می رساند، نظر به آن که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت اعلام می دارند تعداد زیادی از صادرکنندگان علی رغم ایفای تعهدات ارزی، نسبت به مصارف پروانه های صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام ننموده اند و ارتباط بین کوتاژ صادراتی و بازگشت ارز متناظر با همان کوتاژ انجام نشده است، لذا درستورالعمل ثبت مصارف پروانه های صادراتی در قالب فایل آموزشی راهنمای ثبت مصارف پروانه های صادراتی ارسال می گردد.

بر این مبنا لازم است صادرکنندگان محترم با استفاده از دسترسی خود وارد سامانه جامع تجارت شده و مراحل ذیل را طی کنند:

  • 1- در اولین گام وارد گزینه عملیات ارزی شوند.
  • 2- سپس گزینه رفع تعهد ارزی را انتخاب کنند.
  • 3- و بعد از آن گزینه مدیریت مصارف کوتاژهای صادراتی را انتخاب نمایند.
  • 4- و در آخر ثبت جدید را انتخاب کنند.
  • 5- پس از آن با انتخاب گزینه درج اطلاعات پروانه صادراتی شماره سریال اظهارنامه صادراتی را وارد و سپس استعلام پروانه صادراتی را انتخاب کنند و اطلاعات خواسته شده را وارد نمایند.

دبیرخانه اتحادیه